Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

122 II. Hoofdstuk

II. Als wy fpreeken van de klaarheid der H: S. S., moet men dit alleen toepasfen op die dingen, die ons den weg der Zaligheid, en de middelen, door welken een Zondaar met een vertoornd God wederom verzoend kan worden, voordellen:—maar geenfints op de Verborgentheden, en andere onderwerpen van zulk eene verheevene aard; als de H. DrieSnheid, de Eeuwige Generatie, enz. die geen meerdere klaarheid toelaaten; — welke duifterheid, geenfints aan den Schryver, maar, aan ons bekrompe verftand is toe te kennen. —

V. Is 'er rede voor, waarom gy, in de befchryving van de klaarheid der H: S. S., 'er by voegde, zo, dat een Godvrugtig Leezer dezehen verjlaan kan; fcboon, niet zonder de verlichting des H. Geefl ?

A. Er is deze rede voor ; om dat de H. Geeft tot een heilzaam verftand der II. Schriften moet medewerken; — het geene wy ftaande houden tegen de Socinianen en Remonjlranten; — de rede van hunne dwaaling is te zoeken, deels, in de ontkenning van

's Men-

Sluiten