Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

126* II. Hoofdstuk

het geene om te gelooven en te doen tot Zaligheid nodig is, opentlyk, en met ronde woorden in de H: S. S. geleert worde, het kan voldaan, zodit, of, opentlyk, of, op eene meer ingewikkelde wyze, en als by wettige gevolgtrekking uit de zeiven kan afgeleid worden; —

2. Moet men hier onder het oog houden, dat, als wy van eene wezentlyke volmaaktheid der H: S. S. fpreeken, waar door zy alles in zich behelzen, wat tot Zaligheid te gelooven en te doen noodig is, hier toe niet vereifcht wordt, dat deze volmaaktheid volkomen tlyk in ieder boek-deel voorkome, het is genoeg, zo dezelve in de Heilige Schrift, in zyn geheel befchouwt, dat is, in alle de regelmaatige Boeken des O. en N. T. zaamgenomen, gevonden wordt. —

Dit vooraf gefield hebbende, bewyzen wy de volmaaktheid der H: S. S.

i. Uit zulke plaatfen in de H: S., die deze volmaaktheid uitdrukkelyk te kennen gee. ven, als Pf. 19: vs 8. de Wet des Heeren is volmaakt,

2. Uit

Sluiten