Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over Gods Bestaan, &c. 187 kracht en infpraak van hunne gewisfe geen tegenftand kunnende bien, en, (om met de vermaarde Tillotfon te fpreeken) hun geweeten hen tot een Rechtshof, Rechtbank , Balie, befcbuldiger, getuigen, ja, een vonnis uit. fpreekende Rechter vertrekkende, hun leeven op de jamrnerlykfte wyze geeindigt hebben, door het zwaerd in hunne buik te ftooten; of, zich van eene fteilte te berften te werpen; of, zich in den afgrond te fmoren; of, den vervloekten flrop om hunne keel te flingeren. —

V. Hoe kan nu het geweeten ons ten vollen overtuigen, dat 'er een Eeuwig, Goed, Wys en Rechtvaerdig wezen is?

A. Men kan zulks uit het gezegde reeds opmaken , en zal nader blyken, als men overweegt, hoe dit geweeten een iegelyk Menfch, zelf dewoelte volken, tot een Wetboek ftrekt, waar mede onze daaden vergeleeken worden; — dit Wetboek namelyk, leert duidelyk, dat 'er een Wetgeever is, die de kennisfe van zyne wil in 's Menfchen Ziel heeft ingedrukt, — hoe ware het anders mogelyk, dat'er onder alle de

be-

Sluiten