Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over Gods Bestaan, &c. 215

V. De tweede weg , langs welken men God meer van naby kan leeren kennen, was de befchouwing van zyn wezen ; dan de vraag is: of wy naauwkeurig genoeg zyn, als wy het woord wezen van God gebruiken ?

A. Veelen, heimelyk Socinianizeerende, willen dat men zich wel zorgvuldig moet wagten, om dit woord wezen God toe te eigenen ; dan wy maaken geene zwaarighcid om dit woord by uitneementheid van God te gebruiken; wyl 'er ons de H. S. in voorgaat.

1. Zegt de Opperfte wysheid Spreuk. 8: vs 14. zelf, raad en n'liHjl bet wezen zyn myne.

2. Gebruikt de H, S. veele gelykluidende woorden, als $i/«'t« de Goddelykheid, Rom. 1: vs 20. — b-ütus de Godheid, Coll. 2: vs<>. en Gall. 4: vs 8. fpreekt Gods woord van fti <pC<ru e'V/f? &ioi dezulken, die van Natuure geen Goden zyn.

V. De befchryving, welken gy van God heb gegeeven, luidt, — God is een oneindige volmaakte geefl; — Zoud gy dit kunnen be~ O 4 -wy-

Sluiten