Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ovir Gods Bestaan, &c. 221

Tecenw. Indien God eene zuivere geefl is, ontbloot van alle ftoffe, waarom dan vinden wy in de H. S., die ons niets, dan het geen waarachtig is, leert, veele Licbbaamelyke deelen Gode toegefchreeven ?

A. In onze tegenwoordige ftaat, waar in wy, aan deze zyde van het graf, verkeeren, zyn wy nimmer bequaam om geeftelyke voorwerpen, zonder zinnelyke verbeeldingen en gelykenijjen te bevatten ; en daarom fpreekt God, die uit kracht van zyne goedheid niet nalaaten kan zich aan ons bekend te maaken, om onze zwakke bevatting te gemoet te komen, van zyne eigenfchappen en werkingen, op eene menfchelyke wyze, en wil dat, wanneer ons eenige leeden of deelen van 's Menfchen Lichhaam voorkomen, als aan God toegefchreeven, wy dezelven altyd in eene figuurlyken zin zullen verftaan; by voorbeeld, — door zyne oogen en ooren zyne alweetendheid, door zyn aangezigt een bewys zyner gun/I, — door zyne ingewanden de tederheid van zyn mededoogen, — door zyn handde Jlerkte zyner macht, —

door

Sluiten