Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over Gods Bestaan, &c. 229

aart Abraham bevolen zyn Zoon te Dachten : maar had te gelyk van eeuwigheid beflotcn, dit bevel aan Abraham te geeven; — daarenboven had God befloten zorg te draagen, dat dit bevel niet werdt uitgevoert: maar dit gedeelte van Gods welbehaagen, moeit nog eenige tyd voor Abraham verborgen blyven; want, zo Abraham, met den onfangfl van dit bevel, te gelyk bewuftheid hadde gehad van den uitkomft, zoude hetzelve niet toerykende zyn geweeft, om 's Mans Geloof en Godsvrugt te beproeven. —

> Eindelyk, is God voorzien met eene na buiten werkende kracht, die verre af is van alle lydelykhetd, zynde die volmaaktheid in den leevende God, waar door hy, uit overvloed van zyne algenoegzaamheid, buiten zich, kan daar ftellen al, wat geene tegenftreidigheid invoert. —

Van hier, dat God niet alleen de naam draagt van S^: maar ook van ^KX» 1'2a de Machtige Israëls, Jef. 1: vs 24.

Daarenboven zoude

P 3 «. Zon-

Sluiten