Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

272 IV. Hoofdstuk

daar, daar eene mogelyke ruimte wordt gevonden, welke, om dat met de daad niet beftaat, denkbeeldig genaamt wordt; want, gelyk God, uit kracht van zyne Eeuwigbeid, ook toen aanwezig was, wanneer de Waereld niet was: maar kon worden voortgebragt, alzo beftaat God, uit kracht van zyne onmeetbaarheid, volftrekt in zichzelve, ook daar,waar tegenswoordig geen gefchape Wezens zyn; zo dat, zo aldaar, waar nu niets wordt gevonden, door Gods macht eenig Lichhaam geftelt werdt, God met zyn Wezen, ook in hetzelve tegenswoordig zoude zyn.—r De voorgeftelde zaak blykt zonneklaar, m. Daar uit, om dat God, volgens i Kon, 8: vs 27. door de uiterfte deelen der Waereld niet kan omvat worden; dat in deze plaatfe niet van Gods deugden of werkingen: maar van zyne wezentlyke tegenswoordigheid wordt gefproken, blykt uit de geheele t'faamenhang, en de gelykluidende plaats Hand. 7: vs 47—49' fi» God kan nimmer door de uiterfte waereld-

Sluiten