Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3 io IV. Hoofdstuk

„ ke met de daad heilzaame vrugtgevolgen s, heeft: maar de genoegzaame die, welke „ die heilzaame vrugten niet ten gevolge „ heeft, en door 's Menfchen vrywillige „ fchuld onvrugtbaar blyft; — het geene „ ftrydt tegen i Cor. 4: vs 7.

4. De H: S. S. leeren duidelyk, dat de genade, waar door God den Uitverkooren Zondaar verkieft, verloft, en krachtdaadig roept, byzonder is, dit zo zynde, kan 'er nergens eene algemeene, en tot Zaligmaaking genoegzaame genade gevonden worden. —

V. Kan men Gods Barmhertigheid en Jangmoedigbeid ook niet tot deze goedheid brengen ?

A. Niet minder als de genade, — de eerfte geeft te kennen Gods genegentheid om de Ellende der S. bepfelen te gemoet te komen i — de andere werkt een uitjlel van de rechtvaerdtge gramfebap des Ailerhoogllcn, •— na de eerfte wordt hy niet alleen genaamt mm Vi< Barmhertige God, Exod. 34: vs 6. en Luc. 6: vs 36. • *»Hf ««l^*» Barm-

her-

Sluiten