Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

* maart, ZAAKEN VAN 1785.

erkend hebben , heeft het Hun dus niet veel moeite gekost , het onregtmaaiige van deezen Handel grondig aan te toonen , en de bedenkelykheeden door de meerderheid van de Ridderfchap daar tegen ingebragc , duidelyk op te losfen, zoo als zy vertrouwen by hunne verklaaringe op laatstleeden Dingsdag aan U Ecj. Mogende geëxhibeerd op het overtuigents gedaan te hebben.

Dan , geconfidereert, Uw Edele Mogende hun daar op hebben gelieven voor te houden, dat eene korte en meer Politique, dan na de regulen van Juftitieele behandelingen gefchikte lnftruöie van zaa* ken begeerden, en dat gaam zouden zien , dat om het dienen van verdere wederzydfche wydloopige belangens voor te komen, de Steden het geen vorder mogten hebben voor te draagen by eene korte Memorie vervatteden, hebben Gecommitteerden der Steden , zoo uit coniïderatie van dit gerefpeéteerde Declaratoir van Uw Edele Mogende, als wel om dat zy ten gemeenen nutte na eene fpoedige afdoeninge verlangen , en meer byzonder om dat haare futtenue op de allereenvoudigfte en uit de natuure der zaake voortvloeyende gronden, ja de eigene erkentenisfe van haare Partyen rust, geen zwaarigheid gemaakt zig daar na te fcbikken, en zullen dus by dee^en , onder inhaefie van de Verhandelinge met der Steden goedvinden door den Secretaris Dumbar in diuk uitgegeeven, Uw Edele Mogende maar met weinige narrative de toedragt van zaaken, als het ware erinneren, en der Steden fultenue met tegenoverftelling van de onregtmaatige fuftenue der meerderheid van de Ridderfchap , voor het oog breugen , wel verzeekerd , dat niets

4?fl

Sluiten