Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

u maart, ZAAKEN VAN 1785.

den qo Augustus 1657 * onder ander Art' ïo dit bepaald hebben.

Dat de Sfftlen Hasfelt en Steenwyk in het ftuk van befchryving of convocatie van de Sraatcn der rn-r 'eme.de Provl ae over materiën vsn Vreede ofte Oorlog, veranderen van Landrechten, verkietónee van S'adiouders, en opitellen van nieuwe Schattingen otte Contributien zullen worden geconferveerd en gemaiminueerd by zoodanige geregtigheden, als hen Lieden dien aangaande van ouds en achtervolgens haare Privilegiën zyn competerende, zullen de Ridderfchap en Steden ten dien tme, de gemelde twee Steden over zoodanige matcien doen verfchryven , orn daar over haare deliberatien en Refoh*ien ter Vergadering van hun Ed. Mog. in te brengen, op dat in het formeeren van de Lmaic'iaps Conckiüen en receslen , daar op rcooge worden gelettet naar behooren , en dat ten zeiven fine de Heeren Gedeputeerden der voorfz. Provincie by haare lnltructie zullen worden gelast in het tormeeren der Poincïen van de voorlz. befchryvinge haar , naar het geen voorfchreeven is te reguleeren. TJ Ed Mog. zullen , zoo wy vermeenen met volkomen fi lucie te mogen vertrouwen , met een opflag des oogs bevinden, dat de Pométen daar bV tormeel gedecideerd, geen objecten van discrepance meer kunnen of behooren te zyn , maar onder die welherbragte en lottclyke rechten en geregtigheden behooren , tot welkers hanahaaviug en beicherming de

Sluiten