Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

0 maart, ZAAEEN VAN 1785.

Dan dit kunnenwe uit deeze Bylaage klaar leezen, - „

Dat de Kwartiers Refolutien reeds voor het jaar 1659 ? al al* een geineene gewoonte zyn in gebruik geweest; Het welk dus als een onwrakbaar bewys ex ore adverfarii voor de Ridderfchap Hio^t gehouden worden.

Waar meede de Edelen het aan het welwikkend oordeel Uwer Edela Mogentheeden oubefcbroomd overlaaten, of hunne meening omtrent de Kwartieren , en derzelver (lemming ruste op eene hersjenfchimmi^e vercierde nieuwigheid.

Terwyl zy niet ongemerkt kunnen voorby»aan. Hoe de Steden hier het beftaan , van de Overysfelfche Regeering jammerryk verwerreu, en naauwlyks verltaan» baar fpreeken , om tot haar oogmerk te komen: daar nogtans de zaak zelve zeer

Maar zv. ,. ,

De Edelen hebben het radicaal van hun Regentfchap (om der Steden woord te bezigen) in hunne geboorte, gepaard by die vereischten, welke in de Reglementen op de Admisfie bepaald zyn; zonder dat hier Kwartieren of iets anders te easfe korne. Verfchreeven zynde hebben zy het regt van meede Regenten met de Steden te zyn over de geheele Provincie , zonder voor als nu over de Souveratmteit dér Steden in den haaren te willen twisten, dan dit neemt niet weg, darzy EdeTen, naar de inlegging hunner Havezaaten , tot onderfcheidene Kwartieren behooren , welke Kwartieren, gelyk de Steden die de halffcheid der regeeringe hebben, drie zyn, insgelyks drie zyn, ïtitraaakende de wederhelfte deezer zelfde regeeringe. In gelyk deeze drie Steden

Sluiten