Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maart, STAAT EN OORLOG. 1785. 6$

oudsher, geweest zy, dat in zaaken van gewigt en van verfchil, daar het op een overltemmen aankwaame , de Stemmen Quartierswyze werden uitgebragt, en dat deeze Stemmens orde in meenigte voorvallen ook werklyk gevolgd zy: gelyk de aangehaalde bewyzen by de Ferhandelinge Hoofdft. I. No. 101 en veele 'volgg. verbieden tegen te fpreeken.

Uit dit betoogde volgt dus. Dat deeze onderhandene Refolutie van den 22 January 1610 de waarde van der Edelen bewyzen omtrent de zesleedigheid der Regeeringe , omtrent de Quartierwyzige Siem^eeving, omtrent de Perioonlyk recht der E ielen in de Staats-Vergaderingen: veel min dat, het welk omtrent het punt der oveift^mminge zelve is aangeweezen, in het minlte of geringde kome te ontkragtigen. Eene Refolutie, die dus vergeefsch tegen het eenmaal aangenoomen ware onweerzeggelyk ftelfel .ter Overyslelfche Ridderfchap aangehaald word: en eene Refolutie, voor welke eene gezonde uitleg kunde geenz-ints behoeve pal te ftaan, wat ook Dumbar mag voorwenden.

O. Copie ■ Refolutie van de Ma*

giftraat der Stad Zwolle,

Wy Burgemeefteren, Scheepenen en Raaden der Stad Zwolle, certifi. c-eeren kragt deezes , dat goedgevonden nebben , vermoogens en overeenkomltig het verhandelde tusfchen Raad en Meente van den j: deezer, aan I-Leren deezer Stads Gecommitteerden, tot de zaak van het poinc van ovetltemminge ter Staats-

Ver-

Sluiten