Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10 B.aA»T, ZAAIEN VAN 17S*.

ren was: om dat ze hun Lishaam boven dat der Steden niet benadeelde , en om dat ze,

Leerdfn , hoe de overltemmmg in alle Siaa s en Regeeringszaaken by meerderheid zou p'aa's h*bben, Zoo als reeds g ze'tl is Verhand. II. jV<?. y>. Maar gsenzints, om dat de Ridderfchap het .met de Steden daar in eens zoude zyn , dat een enkel Edelman in de beide gevallen volgens den eigen aart van ons Re^eerinssbeftel de over* Remming zou kunnen aanbrengen. Niets minder dan dat: maar zy zoude daar by berust hebben, om evengenoemde reden,

MIDS DAN OOK HÏT DKROi GEVAL NAAR. THE Rp.SOLUTIEN STAND HtF.LDE! En

Uwer Edele Moaentheeden bekende ervaarendheid vergunt naauwlyks te zeggen. Dit, indien de Steden zig van deeze Refolutien in twee gevallen wilden bedienen , zy dan ook naar alle reg en verpligt zyn , zig naar die zelfde Refo» lutien in het derde geval te moeten geéraagen : en dat zy thans dit derde ge» val verwerpende , de Ridderfchap ook aan de twee overigen niet gebonden is. Die ook daarom, naar het «00 aanftonds gezeide , haar oud lands ootfpronglyk regt herroepen heeft.

Al verder. Evengelyk der oude zes* leedig'neid door der Steden gevoelen des boiem ingeflagen worde, even alzoo word alle evengelykheid en evenwigt tusfchen de Hoofdleden deezer Prov.nciaale Regeeringe door der Steden ftellel vernietigt.

Om dit te betoogen behoeft wederom weinig omllag. Naar haare meening, tog kan de Ridderfchap geene overflemming hebben, ten zy zy eene der drie Steden

van

Sluiten