Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?o" maart, ZAAKEN VAN 1785.

den dit ftemmenspunt nooit naar der Steden gevoelen hebbe plaats gegreepen, maar veel eer het tegendeel blykt.

Zie daar, Edele Mog. Heeren, hooge Scheidsmannen in deezen, aan wier ervarenheid , kundigheid , billykheid , regtvaardigheid en onpartydigheid de Ridderfchap, van den beginne aan, haare vastgegronde zaak wel heeft willen toebetrouwen, een kort herhaal van de fundamenten , op welke zy meend, dat haar Gebouw onbeweegbaar rust.

Met weinigen is hier in een getrokken, het geene in vorige Gefchriften met meerderen beweezen is, waarom de Ridderfchap Uwe Edele Mogentheden, in vertrouwen, dat eene blinde geregtigheid altoos de Befchermvrouw haarer regtvaardige zaake Myven zal, met vermoeijende herzeggingen niet zal verveelen : maar, onder de kragtigfle betuiging tegen alle nadeelige ftellingen, of gezogte oplosfingen , welken de Steden , die boven de Ridderfchap geleegendheid hebben , ons laatst ingediend Antwoord, by haare ten deezen dage in te geevene Gefchriften te bejegenen, ook mogten inbrengen : welke allen de Ridderfchap houd voor nietige gezegdens van geener waarde in het algemeen, zoo wel als in het byzonder, met verzoek aan U Edele Mog., vermits het der Ridderfchappe onmogelyk zy, naar het vreemde en ongerymde, dat 'er te mets zou kunnen zyn ingevlochten, te moogeu gisfen alle der Steden vaorwerpfelen aandachtig zeiven tegen onze meermaalen aangevoerde bewyzen gelie. ven te wikken, wanneer de Ridderfchap niet twyfeld, of de wederlegging zal zig van zelve voordoen, maar (zeggenive). by de éénmaal genomene conclufie berusen, dat moge worden vcrftaan.

Dat

Sluiten