Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maast, STAAT EN OORLOG. 1785. 8»

dag fchynt, van deeze haare conclufive Memorie een einde zullen maaken , zon« der van het Placaat van haar Hoog Mog. van den 22 January 16.10 van wegens deszelfs zoo overtuigende klaarheid een woord te melden ; te meer daar het ge. drongene en tegenftrydige van tegendeela explicatie luidkeels voor haar pleit, en alle vordere refiexie onnodig maakt, gevende dezelve dan hier meede haare zaake , ter vervorderinge van eene ipoedige afkomst ter finaale decifie aan U Ed. Mog. over, in dat wel verzeekerd vertrouwen, dat, daar U Ed, Mog. ja de gantfche verligte Natie uit de bekende verhandelingen ten vollen van haar regt geconvinceerd zullen zyn, Uw Ed. Mog. dan ook by finaal vonnis, haar in dat regt zullen bevestigen, en op dien voet de zoo zeer verbrookene orde van refol. veeren ter Staats-Vergaderinge herftellen, op dat alzoo deeze Provincie met de refpedtive Bondgenooten in deeze duiltere en veruitziende dagen ten nutte van het gemeene lieve Vaderland wederom moge coöpereeren, waar door de nagedagtenisfe van Uw Ed. Mog. , wegens de wezentlyke dienst hier meede aan dit Ge* west gedaan , voor altoos in zegeninge zal blyven.

(Onder flond) Gedateerd Ter Ordonnantiën van BurCampen germeefteren , Scheepe-

den ioFeb. nen en Raaden der Ste-

17^5' den Deventer, Campen

en Zwol. (Was get.)

a. van süchtelen. j. a de mist,

a. eekhodt. F 5 R.

Sluiten