Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Haaet, STAAT EN OORLOG. 178?. 93

Rellen in handen der Heeren Afgezanten nit de hooge Bondgennoten , om dezel» ven niet naar den gevord rden eisch regtens, maar ex aquo £f bo*o zoo te vereffenen , als hun Edele M g. in goeder gemoede zouden begrypen naar billykheid te behooren. Waar door de H--eren van de Ridderfchap vermeenen , tegenswoordig in alle manieren meer, dan van hun redelyker wyze gevordert kon worden gedaan te hebben. — Waar do >r zy aan de geheele Provincie , aan de geheele waereld blyken hebben gegeeven, op welken hoogen prys zy rust en eensgezintheid waardeeren, ten nutte deezes Lands, en ten beste aller Inwooneren , waar door zy zig nu volmaakt voor zig zeiven, voor hunne Nazaaten , en voor alle Ingeieetenen des gantfehen Lands onfchuldig en onverantwoordelyk houden voor alle rampzaalige gevolgen, die uit het agterblyven van een vriendlyk vergelyk ooit of ooit mogten komen te ontdaan. Waar door zy met de daad getoond hebben, met welk vertrouwen zy den welmeenenden iever, en de heilzaame onvermoeide pogingen der Heeren hooge Afgezondenen ten meeden dienst van dit ons Gswest omhelzen.

Met een woord, waar door de Ridderfchap zig bewust is alles gedaan te hebben, wat zy met hun gemoed , voor hunne Perfoonen , met hunne eed voor de Ingezeetenen, en met hunne verpligtinge aan hunne Nakomelingen cordeelen te mogen en te kunnen overeen brengen.

Dan hoe dierbaar het vooruitzigt van herftel van rust en heil moge gefchat worden; de Ridderfchap bevind, uit de verklaringe der Steden, op gisteren den 2j February, door de Heerea hooge

Zegs-

Sluiten