Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ptf maart, ZAAKEN VAN 1785.

T. i. Extracl uit het Reces des

Landdags , in January 1785 , extraordinarie binnen de Stad Nyme* gen gehouden.

Joris den 13 Jauuary 1785.

Öntfangen eene Misfive van J. E. van Lynden , Gecommitteerde wegens deeze Provincie, tot het by woonen der conferentien over de differenten in Overysfel, houdende, dat, na dat op den 15 der maand December jongstleeden , de gezaamentlyke Heeren Gecommitteerdens der zes Provinciën binnen Campen waren aangekomen, en eenige dagen daar na ter Staatsvergadering van Ridderfchap en Steden openinge van haare Commisfie gegeeven hadden, en dienvolgens met wederzydfche Heeren Gecommitteerdens van Ridderfchap en Steden diverfe conferentien gehouden waren, wegens de Ridderfchap van Overysfel, op den 30 van die zelve maand onder deezen was verklaard, het fubfifleerend verfchil van nu af aan wel te willen compromitteeren aan de uitfpraak en decifie van de Heeren Gecommitteerdens der zes Provinciën , of van eenig ander onpartydig Regter. Dat van dit Declaratoir den volgende dag aan de Leden, wegens de Steden, kennisfe gegeeven zynde, het zelve was overgenoomen , om daar omtrent het welbehagen hunner Committenten te verftaan, en dat vervolgens by derzelver terugkomst, van wegens de drie Steden verklaard was, het fubfifleerende verfchil over het point van overftemming , in gevolge de fpec:aale Quahficatien van derzelver Heeren Committenten , in dit byzonder geval ,

Sluiten