Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eo* maart, ZAAKEN VAN 1785.

te hebben beproeft, alsdan eene finaale Uitfpraak in deeze te mogen helpen doen.

En zal hier van by Misfive en Extract deezes, aan gemelde Heer van Sonsbeeck tot zyn narigt worden kennis gegeeven.

(Onder ftond)

Accordeert met voorfz. Register.

(Was get.)

t, P. VANDE- SPIEGEL.

t a Geëxtraheert uit het Refo-

lutieboek der Edele Mogende Heeren Staaten van Vriesland.

Gedelibereert zynde op eene Misfive van den Heer E. S. G.J. vanBurmania Rengers Grietman over Wynbrnferadeel , en wegens die Grietenye volmagt ten Landdage, in gevolge hun Ed. Mogende Refolutie van den 26 Augusty 1784 ter vereffening der gefchillen, ontreezen tusfchen de meerderheid der Ridderfchap en Steden der Provincie Overvsfel zig aldaar bevindende, gefchreeven te Campen den 8 January 1785, houdende, dat wederzydfche Partyen thans wel geneegen waren , om her bewuste gefchil over het Point van overftemminge aan de Unfpraak van de Commisfie te compromitreeren, en dat het zelve in de eerstvolgende week aan de -hooge Uitfpraake en regterlyke decifie van de Commisfie legaal ftond gecompromitteerd te worden ,

Sluiten