Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maart, STAAT EN OORLOG. 1785, 103

XL1V. Berigt van den Baljuw van Rhynland, op het heklag van Burgemeefteren van Leiden , over het inbrengen van Gevangenen in hunne Stad, met gew pende Militie. Ingeleverd ter Vergaderinge van hun Edele G'oot Mogende, in dttto 2.2 Maart 1785.

Ontfangen een Misfive van W. van der Does van Noontwyk, als Bailliuv van Rhynland, gefchreven aihnr op heeden , houdende, te. voldoening aan hun E f. Groot Mog. Rtfolurie van den 15 deezer, deszelfs Berigr op de M'sfive van Burgemeefteren en Rege.-rd'rs der Stad Leyden van den 14 re vooren, waar by zig beklaagt hebhen, zoo over hem B> Hniw va- Rhynland, als over zyn Stedehouder , ter /.aake, dat op ?en 25 der laatst afgeloopen maard , de Suhftitur of Stedehouder van gemelde Bailliuw, ingevolge de> elfs fchriftelyke Order, des morgens even na het openen der Stadspoorten, met eenige gewapend,- Manfchap van de Müi ie van dep Staat, binnen die Stad,

gr heel buiten hunne kkn^is , \ eel min met

hüane toestfmming was komen inryde , en door hem geapprei->ei teerde Perfi .onen geleiden -ot aan de Gevangenis, byna in het mi trien van hunne Stad lïaande, met inftantie, op de gronden by die Misfive, om voorziening tegen deeze verregaande ongereegeltheid, volgende het voorfz. Berigt met twee Bylaagen, hier na geinfereert.

Fiat infertio.

Waar op gedelibereert zynde , is goedgevonden en verltaan, dat het voorfz. Berijt met de Bylaagen, mitsgaders de bovengemelde M sfive, on ter de Notulen vap en 15 deezer, zullen worden gtëxamineert door de Heeren van de Ridderfchap. en verdere hun E Iele Qr- ot Mogende < ecommitteerden tot het groot B.iogne , en de Vergaderinge daar op ten fpoedlgften gedient van derzelver comïderatien en advis ; En dat G 4 voorts

Sluiten