Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io6 maart, ZAAKEN VAN 17-85.

Caprem G'neraal geteekend , afgezonden aan een Officier, commandeerende een Detachement Gaïdeé Dragonders^ het welk eenige dagen te Liste gi-ca tohrteert zynde geweest, thans op ét te rug m>rsch van daar na 's Hage was, houdende de/.etve fchriftelyke Order in fubltantie,

Dat hy commanderende Officier van zyn on terhebbt-ride MunfcbApi eeu Wa;?tmeefrer roet iwaalf MaM moest laaten blyven aan de Ouwevlugt , alwaar de Stedehouder van den On levgeteekende zoude arriveren , met wien voorfz. Waarmeeft r en twaalf Man z;g moesten nerven mi Sastenbeim, al laar asfifteeren by eene Crimn eele Appreheniie, zorg te draagen dat dezelve nier vethi »«tt wierd, en de Geapprehendeerden escorteeren na LeY-

DüN.

Den Ondergeteekende antwoordende , op het verzak van deazelfc Steedehoa.fler. om adliltentie van g wapende Militaire , rei.atekkt in een Brief aan den/euen zynen Steedehouder, dat in de Conferentie tusfclvn hem Ondergetekende en zyne M'M"-Geco'i>mitteeidet:s , met den Heer Cap e.n Generaal 's geconvenieert , dat hy Stedehouder een C>mmanio zoude vinden aan de D ivenvlugt , het welk de Ex editie der Ai»prehenl?t zonde i-kken, en de Geap* préhetideeïrde na de Gevangenis ('s Ga ven: rein,) escorteren z nder daar by eenige de minde pa cülierè Order te geeven, en zonder dat hem in de ge agten is gekomen om fpéeiaal te denker, dat het. met of zonder Oefent van Hee. rm ' Bnr emeederen zoute gefchleden , want, Edel- Gw Mojiende Heeren, de woon e. met verdere Order om Uw GrsirengE hy het doen van hei Exploit te adsisi heren en de Gb-

VANGl'N'n tot 's GkAVKMSTI'.I.'n BINNEN ey-

diwn Te tbcoitTEEKtn , geenzms moeten nog kunnen aangemerkt worden als een particuliere

Sluiten