Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MAART, STAAT EN' OORLOG. 178J. I07

Order, door den O idergeteekende gegeeven, maar alleenlyk dienende om aan meergemelde Ste^eh iuler kennis te geeven van het geen in de voorgemelde Conferentie was voorgevallen, en van de Orders, welke de Ondergeteekenie natuu lyk moeite onderftellen , dat den Onderofficier mat zyn byhebbende Manfchap zoude ontfangen , in gevolge het antwoord van Zyne Doorlugtige Hoogheid op het gedetailleert gedane verzoek.

Het kan nu niet aan den Ondergeteekende ten kwaa ie geduid worden, dat deszeds Stede, houier uit de voorfz. Misfive van den Ondergeteekende heeft begreepen , dat hy zonder Confent van Heeren Burgemeefteren de Gevangenen zoude kunnen brengen met het Escort binnen de Stad Leiden; de Ondergeteekende protelteert op het Iterkfte , dat hem in deeze geheele onderhandeling daar van niets is te binnen gekomen, veel ui', dat hy dan zulks by het relateeren , van hec geen in de gemelde Conferentie met den H r Caprein Gene: aal was voorgevallen, eenige panicuhere Orders zoude hebben willen geeven, om zulks te aoen zonder de Regeering te kennen.

He is 'er zoo verre van daan, dat de Ondergeteekende geerne wil erkennen daar toe niet alleen in geenen deele bevoegt re zyn, maar ook dat het zelve ttrydig is tegens de Grondwetten en , Privilegiën van den Lande, hier over aas geroerd.

De misvatting van deszelfs Stedehouder is zekeilyk alleen daar door veroorzaakt, dat hy ge. meent heeft het zelve Exploict dadelyk zonder eenig tydverzuim te moeten doen, en dat, daar het voorgemelde point was geweest een objeér. van del.beratie van Welgeboore Mannen, deszelfs S: edehouder nu vermeende zig aan de fclirittelyke en zoo hy zig liet voorstaan, generaale Ordre van den Ondergeteekende te moeten gedraagen; De Ondergeteekende, Edele

Groot

Sluiten