Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waart, STAAT EN OORLOG, 1785. m

Arncul deeze zaak coi c-rneerende , ver* vat in myne Misfive van den 3 deezer, als meede het hier bovenltaaiide. Verblyve, &c.

edele groot moginde heeren!

Hoe zeer wy wel wenschten ons , hyzonder in de jegenswoordige tyds >m(bndigheden, te onthouden, van de zoo (eneufe «lel 1 bei aden, welke U Ed. Gr. Mog. thans occupeeren, eenigzins te interruinpeeren ; vordert echter onze pligt U Ed. Gr. Mog. te moeten adieeren , om ©nze , zoo wy vertrouwen, billyke klagten in den fchoot van U Ed. Gr. Mog. neder te leggen , en met alle ernst derzelver kragtaadige voorziening te verzoeken.

En zouden wy niet! Ed. Groot Mog. Heeren! daar wy hebben moeien vernee>ner :

Dat op den 25 der laatst af-eloopene maand de Subftimut of Stedehouder van den Heer Baiiluw van Rnynland van zig heeft kunnen verkrygen om ««es morgens zeer vroegtydig , en even na het openen deezer Stede-Poorten, met eenige gewas* pende Manfchap van de Militie van deezen Staat binnen deeze Stad, geheel

buiten ojsze kennisse veel win met

onze toestemming te komen mryden, en door hem geapprehendeerde Perfoonen te geleiden tot aan de Gevangenisle byna • in het midden van onze Stad (taande. En zulks, gelyk gemelde Subftituut of Stedehouder ons heeft gezegt, in gevolgen de fchriftelyke Order , by hem van den Heer Baiiluw van Rhynland bekomen.

Eeene onderueeming, Ed. Groot Mog. Heeren! zoo als het ons toefchynt, van uien aart, dat wy mogen vertrouwen , dat de eenvoudige voordragt van dezelve dadelyk de gepastheid

van

Sluiten