Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maait, STAAT EN OORLOG. 178$. 11*

wooners zouden kunnen inbrengen deeze of dergelyke

Refolutie. j, ,

„ Dat de Vroedfchap der Stad Utrecht zich ten uitterften verwonderd houd, over den flap, door de Ondertekenaars der twee Requesten den 18 Maart, zoo voorbaarig gedaan , met in deezen tyd ter eerder inftantie den Raad deezer Stad, de eenige en wettige Overheid der Burgers en Inwoonders van Stad en Vryheid, direcl voor hy gaan de, aan Hun Ed. Mog. ie verdoeken , hulp en protectie voor haare Perfoonen en Go aderen, als mede zulke maatregelen te neemen, als Hun Ed. Mog. tot rust en veiligheid .der Burgers nod g oordeelen zullen.

Dat de Vroedfchap geene redenen , hoe genaamd, nog tot de p>a;t<ritie der Stad , nog om dit verdoek aan Hun Ed. Mog. te doen , bekend is. AUoo tot heden toe (zo° verre men weet) geen mensch is geaggresfeert, geen geweld ergens aan Huizen of Goederen is gepleegd, en 'er derhalven voor deeze Chiinerique vreeze geene reden, hoe genaamd, is uit te vin.

Dat 'er de Rust en Vrede thans overal door de Stad heerscht, waar van de Vergaderingen en van den Raad en van Hun Ed Mog. , na den 11 Maart, iter«tive gehouden , doorftaande blyken zyn. Dat de Vroedfchap zeer wel in itaat is, om haare Inwooners te befchermen , alzoo eene welgezinde gewapende Burgery zich zeiven daar toe aanbied , en 'er geene de miuftc reeden, hoe genaamd, is, om te twyffelen, of die Burgery zal haaren Burgers- en Schutters-Eed getrouw en na behooren nakomen. Dat de Stad nooit Regeeringloos geweest is, en dus de Regeeringloosheid (zo de Supplianten zeer ten onrechten te kennen geeven,) niet vermeerderd is, het geen hier uit blykt, dat nog Policie, nog Juftitie hebben ftil geftaan ; de Raad is vergaderd geweest op haare tyd , blykens de Refolutien door dezelve ter Staaten Vergadering onlangs uitgebragt; de Policie word geadminiftreerd , blykens de Publicatie der Stad, voorleden week nog by het Gerecht gepublfceerd; de Juftitie vigileerd, en 't Gerecht oeftend uit al het geene tot de Juftitie behoord, H 4 Wy-

Sluiten