Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4*0 maart, ZAAKEN VAN 1785,

blykens het onderzoek , dat door het zelve gedaan word na omftandigheden, dis, men zegd, in deeze dagen te zyn voorgevallen, door daar op de Burgers en InvvQoners te hooren; de niet ontfiagen Raaden neemen haare Commisfien waar; het blykt dus zonneklaar, dat nog Poicie, nog Juftitie ftil ftaan. Daar nu die beiden in volle vigeur zyn , en de Burgery zich gewillig aanbied ter hulpe en adfiftentie der Regeering, is het onbetwistbaar , dat de Vroedfchap in ftaat is, om aan haare Ingezetenen rust en veiligheid te bezorgen , en haar met kracht en zoo het behoord, voldoende Proteótie zelve te verkenen ; dat derhalven Hun Ed. Mog. hoe genaamd , geene maatregelen daar toe, nog ook Stads Burgers en Inwooners in haare byzondere Protectie, wat Stad en Vryheid aangaat , behoeven te neemen , om daar door aan de Ondertekenaars eene opgevatte ingebeelde vreeze te benemen , alzo 'er geen gevaar of gegronde reden voor vreeze is'; behalven dat het verleenen van Protectie binnen Stads Muure.n en Vryheid , en het beraamen van middelen tot rust in dezelve, een (tuk is van Stads ptivative RecJi*

B' n, en de Raad der Stad zelve, als eenige wettige verheid , alleen competeerd , en zulks op Hun Ed. M/'g. Vergadering by eene Refulutie niet kan verleend worden door de twee voorftemmende Leden, zonder ln* fra.Si.ie (mbteuk) op Stads Recht, en zonder overftemHiing der Stad , welk den Raad niet kan of mag toelaaten in deezen, zonder aan hun Eed en Plicht te kort té doen, maar nog daar en boven, zoo de twee voorRemmende Leden al eens konden goedvinden van aan de Burgers te verleenen protectie, aan Stads privative iuagt te kort doende (het welk nogtans de Vroedfchap \ri de yaste overree.ing zynde, als niets op Stads Rechten zoekende te attemeeren , niet zullen doen,) hoe sal die Protectie ter uitvoer gebragt worden ? Hun Ed. Mog. zelve (en noch veel minder twee der Staatsleden) hebben, hoe ook genaamd geene Jurisdictie binnen de Stad of Vryheid , volgens Hun Ed. Mog. eigen Declaratoir van November 1382» te vinden by Mattheus de Nobilitate lib 2. Cap. 14. psg. 307. welk Declaratoir ook nog by de Stad in deeze Eeuw is aangehaald.

Sluiten