Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

126 maart, ZAAK EN VAN 1785;

!yk ten deezen zyne Ambagts Vrouw eerbiediglyk volgende. De 41de, 4alte, 43de en 44de alle tot de Familie van de Heeren Vroeolchappan Martens en Voet behoorende. De 45de de Broeder van de Heer Vroedfchap Ivoy. De 46de een Stads begunftigde wegens het Commisfariaat van het Wagenveer. De 47lte Secretaris en Adminiftrareur van de Fundatie van Renswoude en Zout-Raffinadeur , en met een uitlluitend regt bevoorrecht Burger. De 48de een Timmerman van groote Lieden , en gunfteling van den Heer Cameraar en Vroedfchap Craayvanger. De 4Qfte al wederom eene Weduwe. De softe een Dame , naastbe. ftaande van den Heer van Lokhorst. De jifte een naastbeftaande van den Heer Vroedfchap Ram. De jafte moet Oom zeggen tegens den opgemelden Generaal Tuyh De 53(1:6 eene ferieufe Dame, en zeker mede door Familie en Vriendfchap overgehaald. De 54de een Domheer, ut fupra. De 55de een Weduwe als boven gezegd. De 56de een Freule. De 57fte eene Tante van Mevrouw Ahbema. De 58de eene ftokoude Freule. De 59de een Notaris en Procureur voor het Gerecht, in wien men ten deeze meer kunde had verwagt. De 60de de Moeder van de Griffier de PVys, welke met een der Dochters van den opgenoemden zo gelukkigen Rentmeeder Kol getrouwd is. De oifte een Horologiemaker. De 62de al weêr een Schoonzoon van Burgemeeder Verbeek. De 63de een zeer naastbeftaande van de Heer Vroedfchap Abbema. De 66fte een jong Heer, die onlangs van Amerika is te rug gekomen , en zich nu mede goedvind in deeze kring te voegen. De 6?fte en 68de zyn de Rentmteder van het Duitfche Huis en zyn Zoon , waar van men nog iets geboekt kan vinden in de Biographia UltrajeStina% voor een paar Jaaren uitgekomen. De 69de de Zuster van de Heer Vroedfchap van Dielen. De 7ofte de Zuster van de Heer Vroedfchap Bronkhorst, omtrent deeze Dame meend men te moeten aanftippen, dat het attentie verdiend , dat haare beide Zoons haar niet gevolgd zyn. En de 75(10 of laatfte Requestrante van de eerde hoop is mede een Weduwe , die gewisfelyk •ok op anderer voorftel daar toe gekomen is.

PI»

Sluiten