Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maart, STAAT EN OORLOG. I7?5. 127

Nu tot de Ttkenaaren van het tweede Request, van denzelfden inhoud, overgaande, is de eerde een DomDeken, een Man, die zeer tegen de Burger-Bezwaaren geieverd heeft, en al een voornaam Burger is, daar hy hier geen vast verblyf houd, maar een oprrek heeft by den 2de, deszelfs Zuster. De 3de een Notaris , die op't Comptoir is van een genoeg bekenden DirkWurtiard van Floten. De 4de een Broeder v2d de 23(te Ondertekenaar van het eerde Request. De jde eea Domheer en Kameraar van St. Jan, en Zwager van de Heer Vroedfchap Romond. De 6de de Vader van de Heer Vroedfchap Falk. De 7de een Zoon van den 23de Ondertekenaar van het eerde Request , en Neef van den eerden van dit Exemplaar. De 8de al weder eene Weduwe , in deezen haare Zuster en Vriendin , de 33de en 34de Ondertekenaresfen van het eerde Request, gevolgd zynde. De ode eene Dame, die men ook al op aanraading moet befchouwen tot de Tekening gebragt te zyn. De 10de de Vader van de Heer Vroedfchap Rtmond, weleer Muntmeefter. De nde een oude afgeleefde Profesiör in de Godgeleerdheid. De 12de een Gouverneur, die hier niets bezit. De 13de, Moeder van eenen genoeg bekenden P. J.Roë/l, der Burgery even aangenaam als eenen Sichterman, en van dezelfde couleur. Da 14de een naastbedaande van de Vroedfchap Woertman. De 15de de genoeg berugte Notaris en Makelaar Dirk Warnard van Vloten, en Adminidrateur van de Momboirkamer, zeer gezien by de Burgery, en mede de party van de misnoegde Buiger-Officieren toegedaan , als nog onlangs Officier van de Burgerwagt geweest zynde. De 16de een Canunnik van St. Marie , Oom moetende zeggen tegen den Dom-Deken van dien; naam, en een onvernoegd Officier van de Burgery, De 17de de Broeder van den Heer Vroedfchap Romond. De 18de een Wynkooper in 't gros, en veel clandifie hebbende van zogenaamde groote Lieden, en Schipper van een kleine Stads Schuit op Amdcrdam. De 19de de Scriba van de Compagnie de Bloedkuil, Vaders tekening (zie den 47de Ondertekenaar van het ilte Request) gevolgd zynde. De 20de

de

Sluiten