Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

130 maart, L AAKEN VAN 1785.

XLVI. Advys van Jonkheer züylen van NIeveld , op den Landdag binnen Nymegen uitgefprooken , betrekke' lyk de gedaane Publicatie en de Misfive van Zyne Hoogheid daar toe relatief.

edel mogende heeren!

De Misfive van Zyne Hoogheid den 31 January jongstleden aan de Heeren Staaten dezer Provincie geaddresfeerd, en waar by zeker ftuk door Zyne Hoogheid is doen vervaardigen om quafi aan de Natie de waaragtige gevoelens van deszelfs hart bekend te maaken (volgens teneur van gemelde Misfive) en alle 's Lands Ingezeetenen tot Rust, Harmonieën Gehoorzaamheid te vermaanen , word ingezonden, met verzoek , dat het zelve zoo ras mogelyk ter Publicatie en affixte binnen deeze Provincie mogt verzonden worden , thans een onderwerp der Deliberatien van dit Kwartier zynde , kan ik voor U Ed. Mog. myne Surprife niet verbergen, waar mede ik my voelde aangedaan , wanneer ik uit 's Hoves Propofitie hebbe vernoomen, dat het Hof Provintiaal van zich heeft kunnen verkrygen , om ter zeiver tyd, dat het zelve door het afzenden van Copi'èn van die Misfive en deszelfs Bylage aan de refpeclive Kwartieren daar van, volgens de orde op de Regeering, een Objelt van onze tegenswoordige Deliberatien maakt, die "geheele zaak genoegzaam buiten zyn geheel te brengen, en als 't ware 's Landfchaps -Refolutie voor uit te loopen, door dat gedrukte ftuk aan de Officieren en Magiftraaten ter Publicatie en affixie rond te zenden, en welke orders ook werklyk genoegzaam overal zyn geëxïcuteert geworden.

Eene Demarche Ed. Mog. Heeren! waar toe het Hof na myne gedagten in geene deele bevoegd kan gerekend worden, en ook van de fchroomlykfte en veruitziende gevolgen is, voor de Auctoriteit en 't gezag

van

Sluiten