Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maart, STAAT EN OORLOG. 1785. 133

kan attribueeren, uit Confideratie van de gevolgen, en tot voorkominge van zoortgelyke ongehoordheden voor. al in de tegenswoordige tydsomftandighedeii, „ dat het Hof namens de Landfchap behoorde te worden aangefchreeven, dat men met het uiterfte ongenoegen deeze onbedagte Demarche van dezelve hadde vernomen , met last nogthans aan gemelde Hove, om in 't vervo'g by foortgelyke voorkomende omflandighedtn deezer Land' fchaps - Refolutie en Orders daar over af te wagten, en van door haare pracipitance eenige zaaken buiten haar geheel te brengen, wyl anders de Landfchap zich genooddrongen zoude vinden, om, door voor den Hove zeer onaangenaame middelen, als een openbaar desaveu van *s Hoves gedrag , zoodane buiten zyn geheel gebragte zaaken te redintegreeren.

Dan Ed. Mog. Heeren ! om myne gedagten verders zoo over Zyn Hoogheid Misfive als over het gedrukte Stuk zelve te uiten, zoo moet ik rondborftig declareeren, dat my den inhoud der beide Stukken allerfingufierst en onbegrypelyk voorkomen, en wel omtrent den Brief zelve , zoo kan ik niet voor U Ed. Mog. verbergen , dat ik wel gewenscht had, dat, hoe zeer het elk regtgeaart Nederlander aangenaam moet zyn, dat Zyne Hoogheid, welke in deszelfs onderfcheidene betrekkingen zoo veel invloed in 's Lands Zaaken is henbende , en welkers belang zoo onaffcheidelyk met het welvaaren van ons dierbaar Vaderland is verknocht , zulke fterke betuigingen zyner waare Vaderlandsliefde is doende, de'/elve echter zich niet hadde vergenoegt, om ons zyne Principes van Moderatie en waare Vaderlandsliefde (het zyn de eigen woorden van Zyn Hoogheid) alleen met woorden maar ook met daaden te betoonen , ten einde daar door het vertrouwen, in alle Regeeringe zoo nodig waare herfleld , want daar thans de Natie zoo zeer omtrent haare belangens is verligt geworden , zoo houde ik my verzekerd , dat dezelve zich door geene fchoonfchynende woorden meer kan of zal laaten verblinden , maar recht heeft om te vorderen , dat, daar dezelve in de directie van de Publieke zaaken zoo veel heeft zien gebturen, waar over de iefpeciive Bondgenooten zelve, meermaalen hun wis1 3 noe-

Sluiten