Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

april, STAAT EN OORLOG. 1785. 14$

worden gebruikt , als mede vrydom van da Impofitie op de Turf, Kooien en Brandhout, en voorts van alle zoo confumtive als befchreeve Middelen, mits ten opzigte van de confumtive Middelen zal moaten worden gegeeven een Declaratoir, door twee der Regenten van het voorfz. Huis geteekent , inhoudende de Speciën , waar voor een Vry-Billet word verzogt, en dat dezelve uit de Revenuen van het Huis betaalt , en in het zelve gecoöfumeert zullen worden, met qualificatie op de Heeren Gecommitteerde Raaden in beide Quartieren , om aan deze Refolutie de nodige executie te geeven.

En voor zoo verre de verzogte fubfidie eens, en jaarlyks betreft; Copie van het voorfz. ad vis verzogt zynde , door de Heeren van de Ridderfchap en Edelen , om dat gedeelte van het advis nader in de ordre te examineeren, en door de verdere Leden, om daar op te verftaan de intentie van de Heeren hunne Principaalen , is de finaale Refolutie uitgeftelt tot nadere deliberatie.

Accordeert met de voorfz. Refolutien.

De Gecommitteerde Raaden in den Hage, vervangende de Gecommitteerde Raaden, te Hoorn refideerende; hebbende in gevo'ge en ter voldoening van Ü Ed. Groot Mog. Appoinétement van den 3 Maart dezes jaars, geëxamineert de Requeste , door of e van wegens Commisfarisfen over het Vaderlandsch Fonds, ter aanmoediging van 's Lands Zeedienst, opgerigt in den jaare 1781, aan U Ed. Gr. Mog. geprsefenteert, waar by om redenen daar in ge« allegueert hebben verzogt, dat U Ed, Gr. Mog. gelieven te verleenen vrydom van 's Lands Impofitien op de ronde Maat, Waag en grove Waaren , wegens de Materiaalen , die tot verbouwing van zeker Huis, (by voorfz. Requeste vermeld 3 en onderhoud van bet zelve zullen worden gebruikt; als mede vrydom van ae lm-

XXVRI. deel. K po-

Sluiten