Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

april, STAAT EN OOPvLOG. i?8y. 149

Kweekfchool is vergund, met bevryding van alle Stads Lasten , zoodanig als publieke eu pieufe gedichten gemeenlyk genieten.

Dat al verders de Edele Oostindifche Compagnie dezer Landen op meer dan eene wyze dit Fonds reeds hebbende begunltigd, het zelve ook zoo zeer de attentie en approbatie van een zeer aanzienryk Corps van Kooplieden heeft tot zig getrokken. ••——

Dat de Supplianten zyn geïnformeerd, dat te gelyk met deeze Rtque9te door dm bloem der Commercieerende Ingezetenen dezer Provincie een Adres aan U Ed. Gr. Mog. zal worden geprefenteerd , zoo edelmoedig en zoo eenpaarig, dat daar van mogelyk geen voorbeeld is te vinden, omme namentlyk°U Ed. Gr. Mog. aan te bieden het leggen eener Belasting , naar aekere evenredigheid, op de inkomende Schepen, om dezelve tot onderftand van dit Fonds te doen dienen.

Dat de Supplianten niet mogen twyffelen aan het fucces van dit Adres van zoo veele achtingswaardige Kooplieden, en daar en boven vertrouwen, dat U Ed. Gr. Mog. ten behoeven dezer Stichting goedgunftig zullen gelieven te verleenen alle siogelyke vrydom, mitsgaders in confideratie dat tot de vertimnoering van het meergemelde Gebouw , en om het zelve tot een Kweekfchool van Zeevaart behoorlyk te approprieeren; als mede tot het jaailyks onderhoud, aanmerkelyke Gelden zullen vereischt worden , beide welke uitgaven met de bekrompenheid der Casfe van dit Fonds voor als nog weinig proportie hebben ; de Supplianten van de allezins vaderlyke affectie van Ü Ed. Gr. Mog , als gevenereerde Souverainen dezer Provincie , voor het welzyn der Commercie en der Zeevaart, waar van zoo veele blykeu voor banden zyn, eerbiedig en vrymoedig vertrouwen uit 's Landi Casfe gefoutineerd te zullen worden.

Weshalven zoo keeren de Supplianten zig tot K 3 U

Sluiten