Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i%9 april'» ZAAKEN VAN 1785»

U Ed. Gr. Mog., ootmoediglyk verzoekende vrydom van 's Lands Impoütien op de ronde Maat, Waag en grove Waaren, wegens de Ma. teriaalen , die tot verbonwing van het voorfz. Huis en onderhoud van het zelve zullen worden gebruikt; als mede vrydom van de Impofitie op de Turf, Kooien en Brandhout, en van alle de confumptive , zoo wel als befchreevene Middelen.

En dat voorts ü Ed. Gr. Mog., tot goedmaking van de noodzaakelyke kosten, om het vergunde Gebouw in den vereischten Raat te brengen, aan de Supplianten, ten behoeven van het zelve, uit :s Lands Casfe gelieven te accordee^ ren eene fomma van agt k tien duizend guldens, en om 's jaarlyks "mede uit 's Lands Casfe, tot onderhoud van het voorfz. Gefticht, te accordeeren een fubfidie van drie a vier duizend guldens, en daar van te verleenen Odtrooy , en tc doen depecheeren, Ordonnantiën in optitna forma,

(Onder ftond)

Het welk doende &c.' (Was get.)

m. m. van som hendkz,

In tnargine ftond geappostilleert,

De Staaten van Holland en Westvriesland vinden goed , dat deeze Requeste geftelt zal worden in handen van hun Edele Gr. Mog. Gecommitteerde Raaden, refideerende in den Hage en te Hoorn, om dezelve gezamentlyk te examineeren, en de Vergadering daar op te dienen van hunne confideratien en advis. A<ftum den 3 Maart 1785. (Onder ftond) Ter ordonnantie van de Staaten. (Was gCrO

C. CLOTTERBCEE.

Be.

Sluiten