Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j6o ai*K, ZAAKEN VAN i?8j.

ren Staaten van Holland en Wettvrksland , waardig te he'^en gemaakt , door hun gehouden gedrag , ter seleeer.heid van de door HooggemUde Hun Ed. Groot Mogende gefhuueeide LoTng van den derden Man tot de Wapenoefening.

Dat de Supplianten , offchoon by zig zeiven volkomen bewust zynde, van geene kwaade, nog oproerige oogmerken te hebben gehad, na egter ten voll-.n overtuigd zyn van hunne grove owaliug en misdag, in de uitvoering van het hoog bevel van den Souveram te hebben gettremd, door in een aanmerkelyk aantal, ten dage tot de voorfchreve Loting bdtemd, zig te verzamelen in en omtrent het Regthuis te Wastenaar, en aldaar den voortgang van de voorfz. Lotinge, zo niet ondoenelsk, ten minitel hoogst bezwaarlyk te maken.

Dat de gemelde overtuiging in de Supplianten de Ievendigfte gevoelens van waaragtig berouw en leedvvezen verwekt, en hun des te fterker getroff-m heeft, naar rr.a'e zy Supplianten thands beter onderrigt zynde da ongegrondheid van hunne bekommering voor de gevoigenVan de voorfebreven Lotinge , mitsgaders de ve-keerdheid hunner vooroordeelen en opvattingen deswegens, en daarentegens de wyze en vader vke voorzorg van den Souverain, voornamentlyk eer Supplianten eigen nut en veiligheid bedoeld hebbende, met meerder klaarheid bezeifen , en overzulks ooor de bewustheid van hunne fchuld , en de kragt der waarheid gedrongen, roncborttig moeten erkeni.cn, aat zy het aan hunne eigene onbezonnenheid te wyten hebben dat de vreeze voor de regtmatige ongenade van Hoo'«melde Hunne Ed. Groot Mog. , en de daaruit voor hun te dugtene gevolgen, thands niet alleen hunne hatten bekkmd, maar ook in hunne bedroefde, huisgezinnen de angstvalügfte ongerustheid verw.kt , en hun Supplianten met hunne Vrouwen en Kinaeren het brood aer fmerten doet eeten, en derzelver leeven wrang en bitter maakt.

D* de Supplianten , radeloos omziende naar eenig middel, om nu hunne benaauwde toeftand gered te worden, en zig niet durvende verltouten, om door eene directe fupplicatie van Hunne Ed. Groot Mog. ne hkww rr Hoogst»

Sluiten