Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,6z april, ZAAKEN VAN 178J.

geur van Juftitie, en uit de volheid van Hoogstderzelver Souvereine magt, aan de Supplianten en hunnen gemelden mede Ingezeten, derzelver begane ongenoorzaamheid en misdryf genadig te vergeeven en kwyt te fchelden . en daar van ten behoeven van de Supplianten , van hunne meergemelde mede Ingezetenen , en van alle de geenen, welke zig in de voorfchreve TJwer Hooggebooren Baander-Heerlykheden van Wasfenaar en Zuydwyk, in meer of mindere mate, tegen de beveelen van den hoogen Souverein, met betrekking tot de voorfchreve Wapenoefening en Loting mogten misgreepen hebben , te verleenen Brieven van Abolitie, Pardon, of algemeene Amnestie, zoo en in diervoegen als Hoogstgemelde Hun Ed. Groot Mog. ten meesten nutte, zoo van de Supplianten, als van de gezamentlyke Ingezetenen van opgemelde Uwer Hooggebooren Baander-Heerlykheden, na Hoogstderzelver hooge wysheid, zullen verftaan te behooren, 't Welk doende enz.

Aan de Edele Groot Megende Heeren Staaten van Holland en fVestvnesland.

Geeft met fchuldige eerbied te kennen Carel George van Wasfenaar, in quaiiteit als Baander-Heer van wUnaa/en Zuydwyk. — Dat aan hemibup. nliant op den 5 April x78s i» geprefenteerd een Reouest, door een aantal Burgers en Ingezeten, van des Suppl ants Baander-Heerlykheid van Wasfenaar en Zuvdwyk, ondertekend, en inhoudende eerbiedig verrnek om hunne bittre en angstvallige omftand.gheden, waarin zy zig thans bevinden , aan U Ed. Groot Mog. Srtedraagen , daar tog de voornoemde Burgers en SeteTen zig niet dorsten onderltaan V zig door een Sfeft Addrea tot U Ed. Groot Mog. te wenden, dat hv Suppliant de vryheid neemt, dat Request hier nevLs hi originali te annexeeren, en z.g tot den inhoud van hetzelve eerbiedig te refereeren.

Dat hy Suppliant offchoon in den eerften opflag on-

Sluiten