Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

166 april, ZAAKEN VAN 1785.

Ed. Achtb. Heeren, fchoon de Burgery een verftaanbare en rondborftige taal voor haare belangens heelt eenit. n0»inans heeft dit alles den eerbied, wdke zy vermeent "aan zulke Burger-Vaders verfchuldigt te zyn, nier" kunnen verdoven , nog haar doen vergeten de Eden welke wederkerig, door UEd. Achtb, aan de Bur-erv, en door Haar aan UEd. Achtb. zyn gezwoo. ren • maar zy:i dezelve wel degelyk indagtig geweest. Ta,' deeze herinnering was een motief tot het ïnleveren haarer Bezwaaren, zonder dat iemand der Burgery rzoo verre ons bekend is) ooit is aangehitst, ot opieftookt, of iemand voor zoodanig heeft geageerd. Wy verwagten van de Vaderlyke voorzorge va, UEd. Achtb , dat zy, tot het geluk dér Burgeren, aan dezelven -oodanipe kwaadaartig Perfoonen zullen ontdekken, Ske aau UEd. Achtb als OpRokers en Aanhujen hekend zvn , welke niets buteeren, als om de Kegeering deezer Stad by het Publiek Vérdagt te maaken, en të !eH-k langs dien weg de goede Burgery tegen dezelve op te hitzen, en daar by gehaat te maaken (om ons van de tge wóórden van UEd. Achtb. te bed.e°™X Wy betuigen UEd. Achtb., dat geen geheim doelwit de oorzaak was, dat het Point der Wapening en der tiêfceenslieden bet eerfte is geavanceerd; maar, dl natuur der zaaken gaf daartoe aanleiomg, alzoo de Burgery na het eerfte verlangde, om de Stad, en de getrouwe Regenten van dezelve te belchermen , en na fet tweede, om UEd. Achtb. den hst in het bellier der Gemeeste eenigzints te kunnen verligten, en , wan. neer ooit Burgeren met oneerbiedige Addresfen mogten komen dezelve door Gemeenslieden konden afgekeert worden , ten einde UEd. Achtb. daar door geene beledigingen zouden ontvangen. En, au«s wat er geopperd is, is niet gefchied dan met het oogmerk , om de murmureeringen , die zedert zoo veele jaaren herwaarüs fiand greepen, eens op goede gronden een einde te doen neemen. Wy bekennen, dat het plaatfen van ons Request in de Courant gefchied is , evenwel is zulks buiten voorkennis der Burgeren gefchied, en is een bewys, dat de Courantier een goece Correspondentie heeft, alhoewel wy met weten , «feite. W at

Sluiten