Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

léS april, ZAAKEN VAN ijgj,

fie had) eene opgaave van hunne Quota's gevraagt, gelyk Hoogdezelve die ook van Haar hebben ontvangen , 't welk door eenige noch in leeven zynde Lieden kan beweezen worden. Ja, om dst in alle Steeden, alwaar voornoemde Troepen zyn gelogeerd geweest, 3an de Burgeren het Kwartiet-Geld is betaald. En wy kunnen niet bevroeden, waarom al'één de Deuttchemiche Burgery hier van zoude zyn uitgefloten gebleven; te meer , dewyl wy vertrouwen , dat UEd. Acntb. even zoo fterk zullen hebben geinfteerd, als de Magiftraa's-Leeden van andere Steden, om de Burgery fchadeloos te (tellen. En , by aldien die Penningen noch niet ontvangen zyn, vtrwagren wy als noch, dat UEd. Achtb. hun devoir daartoe noch wel zullen aanwenden. Ten befluite roerken wy hier aan, dat de Burgery (als nimmer uit het oog verliezende den eerbied, die zy aan haare Regeerders fchuldig is) zeer alïeen is, en het ook aanziet, als in geenen deele gefchikt, om de ot'gelukkige, en buiten toedoen der Burgeren gealtereerde goede verftandhou ing tusfchen Regenten en Burgers in deeze Stad, wederom te doen herleven, om z'ch langer op te houden , met Addresfen en Re» monftrantien aan UEd. Achtb. , daar Ho igderzelver antwoorden (hoe zv met eerbied gezegt) niet ingcrigt zyn, om de Burgery te vreden te ttelien, die zich daarom veel liever zal melden ter plaatze , alwaar zy vermeent te behooren, om over de zwevende gefchilbn (ingevoige de eige woorden van UEd. Achtb.) ge» regteiyk te laaten erkennen , op dat zoo veel te )poediger alle onaangenaamheden zullen kunnen uit den weg wordtn geruimt.

*t Welk doende enz,

D utichem den 19 April 178-ï.

LH.

Sluiten