Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

APRifc, STAAT EN OORLOG. 1785. -71

raad zyn hebbende, en vervolgens als een afzonderlyk refpeSt van voortduwende uitgaven aangemerkt moeten worden; dan tot welke uitgaaven geen Post op de tegenwoordige Staat gevonden werd , en het mitsdien van zelfs fpreekt, dat, zoo lang die omisfie met zal wezen geredresfeert, ook deswegens geene betaalmgen van deeze provincie verder of anders, dan onder lpeciale inhsefie van het voorgemelds Declaratoir en Denunciatie, verwagt konnen werden. ^.

Dat men voorts onnodig zoude achten, in het breede aan te roeren de fuftenue by de ingebragte Confenten van eenige Provinciën , in de Staaten van Oorlog voor het afgeloopen jaar gemoveert, nopens de liqutdatie, die wegens het opengeftaane Tradement van den Minifter in Engeland zoude behooren te geichieden ; nadien het aan de zyde van die Provinciën zoo vreemd, als ongepast en temerair zyn zoude, dusdanige fuftenue met ernst te willen voeren tegens een Bondgenoot , die ten allen tyden in ftaat is , met liquide documenten te bewyzen , dat zyne in de twee laatst voorige jaaren van 1783 en 17845 °P de Post der De. /royementen gedaane overb et aaiingen, niet minder, dan een fom van''tweemaal honderd zes duizend een en veertig guldens, komen te beloopen; terwyl huu Ed. Gr. Mag., wel verre van aan zoodanige fuftenue in het minfte toe te geeven , daar tegen , met alle nadruk moeten infteeren , ten einde het Tradtement voor den Minifter van de Republiek by de Vereenigde Staaten van America, als een Post, het generaale Bondgenootfchap in het gemeen betreffende, op den ordinaris Staat van Oorlog voor het volgende jaar werde gebragt.

Dat hun Ed. Gr. Mog. hier mede overgaande tot die onderwerpen, welke de hoogfte aandagt verdienen, zig verpligt vinden , om by deeze gelegendheid voor het Bondgenootfchap open te leggen hunne gevoelige aandoening en regtmaatige bekommering, over de al. zins ongeregelde , ganscli verwarde en wanftaldge gedaante, waar in het hoogwigtig ftuk der Confenten en Contributien tot de gemeene defenfie zig veel te zigtbaar vertoont ; daar de welgegronde en zoo dikwerf herhaalde klagten van hun Ed. Gr. Mog. tevens over

hun-

Sluiten