Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a?8 april, ZAAKEN VAN 178J.

zoek naar de waare oorzaak van alle de onheilen, den Lande toegebragr, en noch dreigende, gefchiede ; indien niet de zulken, zy zyn dan wie zy zyn, welke zich aan zulke Enorme wanbedryven fchuldig gemaakt hebben, loon na werken ontvangen; daar de beste pogingen veelal vruchteloos gemaakt worden, zouden de Ondergeteekende aan plichtverzuim fchuldig worden indien zy langer aarfelden om U Ed. Mog. van hunne verkleefdheid aan hunne wettige Overigheid, van hunne bereidvaardigheid ter uitvoering van derzelver beveelen , te verzekeren, en teffens op het wegneemen van hunne, door de Hooge Bondgenooten gebillyklten Argwaan, zoo ernftig als eerbiedig te dringen.

Het kan niet baaten ü Ed. Mog. ter ftaving van der Ondergeteekende Bezwaaren by te brengen , dat de Heer Hertog van Brunswyk, door vier der Hooge Bondgenooten gedimitteert, zonder verantwoording, op een voor den Souverain zoo beledigende wyze is vertrokken , dat een ander Minister zonder verantwoording, in weerwil der klagten over, en dringende aanzoeken. om reekening van de Generaliteits Kasfe , door meer dan eenen der Hooge Bondgenooten op zyn ontydig verzoek wordt ontflagen, dat een derde in weerwil zyner bekende malverfatien tegens den Staat, noch eenen langen tyd eene direftie heeft blyven behouden in eenen Raad , welke met den Heere Stadhouder de beveelen van TJ Ed. Mog. en der andere Hooge Bondgenooten had behooren uit te voeren; waarom de Ondergeteekende vettrouwen, dat U Ed. Mog. het wel daar hee» nen zullen helpen dirigeeren, dat den Secretaris van den Raad van Staaten, zoo ü Ed. Mog. mogten goedvinden hem in deezen Post te dimitteeren, gehouden worde zich van wegens zyn met zoo vee! grond gelufpeéteert gedrag, te verantwoordeu.- Eu zoo langde verrichtingen van den Heere Capitein-Generaal zoo weinig gronds van vertiouwen aan het Volk en derzelver Hooge Vertegenwoordigers geven , moeten de Ondtrgeteekenden zich thans , daar de nood dringt, in de eerfte en voornaame plaats tot den Heere Capitein-Generaal bepaalen, en ü Ed. Mog. met den eerbiedigden

ernst

Sluiten