Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

april j STAAT EN OORLOG. 178J. 181

UEd. Mog. Vergadering, te vergeefs hebben aange» drongen,) dat aan den Heere Herrog van Brunswyk, het Territoir deezer Provincie worde ontzegt, en tevens te helpen bewerken, dat ter Vergadering van Hun Hoog Mog. worde beflooten, om hem van wegen het Bondgenootfcbap, ook het Staaten Territoir onder het resfort van de Generaliteit te verbieden. Als meede, dat door U Ed. Mog. de allezins flxafbaare en overbekende Acte van Confulentfchap werde verklaard voor Nul en van Onwaarde , en dat te gelyk naar die geenen , welke de handen in het opltellen van gemelde Acte gehad hebben, ten fterkften worde geinquireerd.

De Ondergeteekende als getrouwe Ingezeetenen , niets vuuriger wenfehende, dan U Ed. Mog. wettig gezach op de onwrikbaare gronden onzer waare Conlïitutie gevestigd te zien , vinden zich in de noodzaakelyke verpligting hunne Iteeds toeneemende bekommering dien aangaande aan Hoogstdezelven te kennen te geeven, aangezien zy, van tyd tot tyd zien en ondervinden, dat hunne dierbaarfte Rechten en Privilegiën eenen merkelyken inbreuk lyden, dat de oorfprongkelyke en allezins wyze inrichting der eigenlyke Regeeringsfonn deezer Provincie op die Rechten en Privilegiën gegrond , haare Wettigheid heeft verlooren, en wel op eene wyze, dat U Ed. Mog. Souverain gezacli daar door tot hun leedweezen , ten Prejuditie in de uitoeffening der beste maatregelen (waar aan getrouwe Ingezeetenen immers zoo veel geleegen is,) in meer dan een opzicht, is gealtereert geworden. De Ondergeteekende, Gode zy dank' een bezef hebbende van U Ed. Mog. en van hunne waare belangen, kunnen daarom niet langer in gebreeke blyven , om by U Ed. Mog. eerbiedig, op een billyk en Wettig redres aan te houden. Daar nu de oorzaaken van die alteratie welke de oorfprongkelyke Conftitutie en Regeeringsform deezer Provincie ondergaan heeft, voornaamelyk en hoofdzar» kelyk veroorzaakt is door het invoeren van een Reglement van Regeering , dat boe zeer het ook zedert den jaare 1750 door U Ed, Mog. de refpecfive Magiftraaten en Gemeenslieden , voorts andere Officianten M-3 in

Sluiten