Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

april, STAAT EN OORLOG. 1785. 183

Ed. Mog. als Hooge Overigheid en by de Ondergeteekende als getrouwe ingezeetenen , nimmer uit het oog verlooren worden. En ten einde dit op de gevop«!yk» Re wyze moge gefchieden, is der Ondergeteekenden eerbiedig, doch tevens inftantelyk verlangen en be. geerte, dat in conformiteit van het voorftel door eenige Leden voor U Ed. Mog. Vergadering op den ordinairen Landdag in November laatstleeden gedaan, „ dat by U Ed. Mog. worde beflooten en vaftgefteld, „ om eene gefchikte Commisfie uit Hoogstderzelver „ midden te benoemen tot het formeeren van een Plan „ tot verbetering van onzen inwendigen Staat, tot her„ ftel van onvervreemdbaare Voorrechten , tot revifie „ en redres van een Reglement van Regeering, dat op den duur, als zoo geweldig tegen onze oorfprong. „ kelyke Conftitutie aaudruisfehende, niet zal kunnen . „ beftaan; alles ten fine van Rapport van U Ed. Mog. „ ten naasten op den ordinaire Landdag, wanneer ver-. „ volgens, om tevens in allen deele Conltitutioneel te „ werk te gaan, niet moet uit het oog verlooren wor,, den , (het zyn de eigen woorden van de •bovenge„melde Leden van U Ed. Mog. Vergadering,) dat „ zoodanig eene verbetering van onzen inwendigen „ Staat, buiten de toeftemming des Volks , geene Wet,, geevende Magt kan verkrygen."

De Ondergeteekende kunnen eindelyk, by deeze gelegenheid voor U Ed. Mog. niet verbergen hun leedwezen van te hebben moeten ontwaar worden, dat U Ed. Mog. op de inftantien van een aantal hunner Mede-Ingezeetenen gehaefiteert hebben, om de Inwoonders van het platte Land deezer Provincie (voor zoo verre die zich daar toe vrywillig aanboden,) met de nodige Wapenen te voorzien. Zy durven zich echter vleijen, dat U Ed. Mog. aan derzelver trouwe niet twyffelen, daar door het Wapenen der Ingezeetenen op bet voetfpoor der Voorvaders, en in navolging der N-ibuuren, gegrond op de Unie van Utrecht, by braave Burgers en Ingezeetenen niets anders bedoeld wordt, dan om in ftaat gefteld te worden , de inwendige rust en goe» de order te kunnen helpen handhaven, om hunne wettige Overheden , hunne Vrouwen, hunne Kinderen, M 4 huu-

Sluiten