Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

april, STAAT EN OORLOG. 1785. 185

LIV. Tegen-Request van eenige Arnhemfche Burgers, aan de Edele Mogende \ Heeren Staaten des Furftendoms

Getre en Graaffchap Zutphen. In dato . . April 1785.

EDEL MOGENDE HEEREN!.

geeven met verfchuldigde eerbied en onderdanigheid VJ te kennen, de Ondergetekende Burgers en Inwoonders der Stad Arnhem, dat zy vernomen hebben, dat 'er een Request aan U Ed. Mog. zoude zyn ingekomen, of nog inkomen, op de naam van de Burgers en Inwoonders dezer Stad Arnhem , 't geen zeer veele klagten over den Hertog , 's Lands Casfa , als anders zoude behelzen :

Van al 't welke zy geen kennis draagen , nog daar over oordeelen kunnen , al 't geen zy uus ook gemstelyk aan die geenen , welke daar over gefteld zyn, overlaaten.

Dat verders aan de Supplianten is ter ooren geko* men, dat 't gementioneerde Request zoude behelzen, een verzoek of voorftel tot verandering van 'c Regle« ment van Regeering dezer Provincie, en dat den Heer Erfftadhouder weder zoude moeten worden ontnomen '1 geene aan Hooggemelde Zyne Hoogheid is gedefereerr.

Dat zy Supplianten vermeenen daar omtrent niet ftil te moeten , nog kunnen zitten, daar zy Supplianten niet anders bedoelen dan de rust en ftilte zoo van dee« ze Stad, als van deeze geheele Provincie.

Dat zy Supplianten uit dien hoofden ook rond uit dectareeren , zeer vergenoegd en te vreeden zyn, zoo met deeze Stads Regeering, waar tegens geen Bezwaar ter waereld hebben in te brengen , als met de tegenswoordige Erfftadhouderlyke Regeering, waar tegens snsgelyks met grond niets kan worden aangevoerd , derhalven verzoeken zy Supplianten by dezen vry erkent $e mogen worden, van aan zoodanig een Request, M 5 als

Sluiten