Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

april» STAAT EN OORLOG. 178* 187

Dat 'er vs.n die zelve gedagten vry meer zyn, alhier in Arnhem , die wy om de kortheid alle niet hebben kunnen nagaan, maar welke wel twee derde Parten van de S'ad zouden u;:maaktn, zoodanig, dat de Supplianten niet zonder rtedenen vertrouwen, dat ingeval de Burgers en Inwoonders deezer Stad , en zelfs die , al nu het aangehaalde Request, aan U Ed. Mog. geprefenteert, geteekent hebben, voor de Magiftraat deezer Stud hoofd voor hoofd wierden onderhouden, over haare gedaane Teekenen , en of zy zulks vrywillig , uit eigen beweeginge , zonder Jnducfie of Perfuafie , met kennis en wetenfchap van zaaken gedaan hadden, zouden worden bevonden, dat zoo niet alle, ten minften de meeltcn 't contrarie van het een en ander zouden declareeren en uitbrengen.

U Ed. Mog. gelieven te obferveeren, dat in de Gildens lang of na alle Gildebroeders niet zyn geweest, en dus dat de Gildemeefters wel konden Tcektmen voor dt Pratfenten , maar geenzints voor de Abfenten.

Dus de Sttmrae des Volks in deezeu vervalr.

Want indien zulks zoude doorgaan, dan hadden allen daar in moeten confenteeren, ten miuflen.de meesren , maar getnzints maaken die geenen, welke dat Re. qu st geprefenteert hebben, het geheele Volk uit.

Te minder daar, zoo als de Supplianten van ter zy. de vernomen hebben, het wonderbaarlyk met het Teekenen van meergemelde Request zoude zyn toegegaan.

En wel zoodanig, dat de Gildemeefters. zouden hebben geteekent , refpec~tivelyk wegens haare Gildens, zonder ciat in alle Gildens alle Gildebroedeis praeïènt zyn geweest, en hunne toeftemming gegeevtn hebben, gelyk uit Ondertekening deezes blykt.

En ten anderen , dat het gemelde Request zouden geteekent zyn, wederom door veelen, welke onder de Gildens gehooren, o n zoo doende een vertooning te maaken, als of de geheele Stad , de geheele Burgery van Arnhem, 't zelve geteekent hadden, en alzoo als of het geheele Volk daar voor was.

Waar van het echter zeer verre van daan is , ea waarom zy dat Request hebben laaten Teekeaen, zoo

als

Sluiten