Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Iqo «air., ZAAKEN VAN 1785,

Uw Hoogheid by deezen vernemende , dat wy door zulk eene condefeendeuce zouden agten , aan Onze digniteit te kort te doen, in het vervolg zig met diergelyke voorllagen aan Ons niet zal addresfeeren.

Ondertuslchen hebben wy Uw Hoogheid wel willen informeeren, dat wy de commotien, in andere Provintien ontdaan, en ook by Ons, fchoon in eene geringe mate, befpeurd, als een zaak van die natuur befchouwd henben, welke de ernltigfle, en ook wel degelyk ïtrenge maatregelen van Ons vorderden, en dat wy ten gevolge daar van een Publicatie hebben gearresteerd, en geëmaneerd, zoo als wy gemeend hebben, met de omflandigheden het beste te zyn gefchikt.

Hartelyk wenfehen wy, dat de pogingen , ?oo van ons als van de andere Bondgenooten, (leeds efficacieus mogen bevonden worden , om die commotien gehtel te verydelen, en niet minder, dac het wantrouwen ten aanzien van Uw Hoogheids verrigtingen en bedoelingen , waar over Uw Hoogheid zig beklaagt , eerlang mogen cesfeeren, waartoe wy ooraeelen vooral te zullen konnen (trekken, zoo Uw Hoogheid ingevolge het verlaugen van de géheeie Natie, mogt gelieven te verkiezen, zig te ontdoen van die verkeerde Raadslieden, waaraan wy in het byzonder deeze demarche , nevens zoo veele andere abuifen , als waar over de Narie gevoelig is, attribuëeren, en dat Uw Hoogheid dairtegen zig geliefde te voorzien van cordate Raadslieden , die het gemeene belang boven haare particuliere inzigten praefereerden, en het daar op toeleiden, dat de pogingen van Uw Hoogheid met die der Staaten der refpective Provintien initemden, opdat alzoo hei vertrouwen en de eendragt moge worden herfteld, en beftendig blyven, waartoe wy met alle onze vermogens opregtelyk betuigen te willen medewerken, om alzoo het lieve Vaderland nog voor vordere onheilen te bewaaren, en onder Gods zegen wederom tot vorigen bloei te brengen, enz.

LVI.

Sluiten