Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l92 may, ZAAKEN VAN

de Landen van Vianen en Ameiden , en alzoo onder de jurisdictie van de voorgemelde Kamer, wordende de redenen van die bedenkeiysheid, en van de verleegeacheid , waar in de gemelde Raaden in zulk een geval zig zouden bevinden , al meeue by die Misüve ter overweeging van hun Ed. Gr. Mog. gebragt;

Tendeerende wyders de voorfchreeve Misüve , ten einde hun Edele Groot Mogende, indien hoogstdezelve de voorgenoemde bedenkingen mee Je van eenig wezentlyk aanbelang zouden mogen bevinden , daar omtrent zoodanig zouden gelieven te refulveeren, als den aart der zaaken zulks zoude meedebrengen; volgesde het voorfz. advis hier na geinfereert.

Fiat infertio.

Waar op gedelibercert zynde , is goedgevonden en verftaan , zonder voor het overige re derogeeren het geen over en weder coftumier zoude mogen zyn , by deeze te ftatueeren, en de Kamer van Juftitie 's Lands van Vianen en Ameyden te authorilèeren , om voortaan hunne fententien , houdende Bannisfement uit den Lande van Vianen en Ameyden , ter zaake van het Crimen Majeftttiis & perduellionit ; mitsgaders van allerlei oproer en tumultueufe beweegingen, en lpecialyk ter zaake vermeld by hun Edele Groot Mogende Refolutie van den 31 January deezes jaars 1785 , te mogen extendeeren , en mitsdien wegens de voorgemelde misdaaden meede te mogen bannen uit den Lande van Holland en Westvriesland.

En wyders te bepaalen , dat de refpeclive Regters in deeze Provincie, die over de voorfz. Crimina fententien van Bannisfement uit de Provincie van Holland en Westvriesland komen te Üa3ti; in die gevallen meede uit den Lande van Vianen en Ameyden zuilen mogen verbannen; en tellens te declareeren, dat in cas de byvoeging niet expresfelyk in die fententien mogte gevonden worden, als dan echter onder de woorden van Holland en Westfriesland, de Landen van Vianen en Ameyde gehouden zullen moeten worden gecomprehendeert te zyn. >

Sluiten