Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MAy, ZAAKEN VAN 1785.

Weegin*en welke onlangs aldaar zyn ontdaan Kweeït, zullen U Edele Groot Mog. echter bevinden ,'dat die bedenkingen niet duidelyk alleen to die'procedures en delicten relatif gemaakt woHen, maar generalyk allerlei fententien van Bannisfement fchynen te reguatdeeren.

Wat dan de eerde bedenking aangaat ; komt het voor, dat de aanleidende oorzaak tot dezelve ,?e weeten, het grootendeels eluderen van dfd cifie van den Regter met op de confinien vin den Lande van Arkel te gaan woonen door n' extëndeeren van des Regters territoir ten opSt van de Bannisfementen , wel met relatie S het Land van Arkel; dog geenzins ten op. Ste van het Hageileinfche , onder Utrecbtfche Souvereiniteit geleegen; of ten opzigte van Everdingen en Zyderveld tot het Graaffchap Cukmborch beboorende, kan weggenoomen worden- en dat mitsdien die extenfie van jurisdictie in allerlei gevallen aan het gebuteerde met zoude kunnen voldoen ; terwyl daar *egen zoude kunnen gebeuren in Bmnisfementen over zaaken welke uit byzondere Viaanfche Wetten refulteeren, dat ongelukkige Delinquanten uit de geh ele Provincie van Holland en Westvriesland Enden worden gebannen, fchoon tegen derzelver wetten, nog Overheeden, nog Ingezeetenen sepeceeert ie hebben; waar toe buiten noodzaakelvkheid, of bruten het maaken van convenden welke niet wel anders als generaal kunnen zvn geen aanleiding fchynt te moeten gegeeven Xden , te minder f dewyl de draffen alzoo de Tsdaad n zomtyds zouden kunnen furpasfeere» daar dezelve in het algemeen zoo weinig ^zwaar als mogelyk is, dienen gedatueert te worden,

Dan S zeer de Gecommitteerde Raaden, dus tegen eene algemeene extenfie van junsdiftie op het meergemelde refpect vermeenen zig te moeïnSpSen; zyn 'er echter gevallen, waar n het voldrekt nodig fchynt, dat de Bannisfemen n van den Viaanfcken Regter ook over

196

Sluiten