Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mat, STAAT EN OORLOG. 1785. fioj

LVII. Aantekening van den Heer eyck, op de Propofitie van den Heer van bronckhorst , den 2 May gedaan; in dato 9 May 1785.

edele «root achtbaare heeren !

De Ondergeteekende zig heden agt dagen , niet hebbende konnen conformeren met de Propofitie van den Heer van Bronckhorst, nog met de genome Reiolutie by dë meerderheid van den Raad, over gemeld voorftel, concernerende, om voortaan, wie 't ook zyn moet geen audiëntie in de Vroedfchap te verleenen, danTalken Leden van Staats en Stads Regeeringe , en die van den Kerkenraad. Ik heb de eer hierover myne confideratie en gedagten, ingevolge de aan my behoude aantekening, thans mede te deelen. Weinig mumten voor het geproponeerde van den Heer van Bronck. horst, my als aangedaan vindende wegens het voorreet dat de Leden van dezen Raad mogten genieten, in het onbepaald verkiezen van open zynde Commisfi«n fals ter dier tyd, zoo over de commisfie van Stads Finantie-kamer , Bier- en Wyn-Comptoir gefchied is) en bezettende , dit als uit den fchoot van de Burgery. reeds is te weeg gebragt, begreep, en blyf ik nog by die gedagten , dat zulks niet als eene bloote belchouwing mogt geconfidereerd worden , en hierdoor dan ook de gemelde Propofitie by my wierd aangemerkt, ah eene wezendlyke en gevoelige grieve voor de weldenkende Burgery , niet voor een gedeelte van dezelve; want daar de genomene Refolutie generaal is, begrype ik ook, de intentie zoude zyn , die generaal over het geheel te laten werken, en dus over alle de Ingezeetenen behalven aan Leden van Staats- en Stads-Regee. ring', en die van den Kerkenraad. Welke gedagten, Ed Groot Achtb. Heeren, moet de Burgery daarvan maken? En wel zulke Burgery, die reeds zulke blyken van haare welmeenendheid gegeeven heett, en nog verder daartoe genegen is. Kan zulks iets anders te

weeg

Sluiten