Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

si1 may, ZAAKEN VAN 1785.

En dat die allen uitzondert B. van Meurs, door de Magiftraat dadelyk in Eed zyn genoomen, hebben vermeend te moeen en moeten onderzoeken, ot voortz. Perfoonen alle de vereischt wordende Quahteiten bezitten even bevoorens wy aan dezelven konden accordeeren , om in onze Vergaderinge Sesfie te neemen, waar van men zoo veel noodig aan de Magiftraat kennis heeft gegeeven.

Dat aan de Vergadering van de Gemeente (beleid zynde , om over 't voorfz. onderling nader te delibereeren,) door den Prsefes is gecommuniceerd eene nadere Magiftraats-Refolutie van den 26 April jongstleden waar by nader en vry fterker Inftantie word gedaan , om voorfz. Perfoonen Sesfie in de Vergadering van de Gemeente te doen neemen.

En dat terzelver tyd door de Boekhouders der respective Gildens van deeze Stad , aan de Vergadering zyn overgegeeven de Refolutien , welke eenpaang by de Gildens zyn genomen, houdende verzoek, dat zes der nieuwe aangeftelde en in Eed genomen zynde Gemeenslieden, ramenrlyk: Jan Alpherts, Anthonzjam* fen, Gerhard van Gerkum, EJajas Storm , Jan KeCelaar en Daniël van de Pol, mogen geweerd, en gehouden worden uit de Vergadering van de Gezwoore Gemeente, om redenen daar by in het breede aangetoond • voorts dat de Gezwoore Gemeente onderzoek zal doèn of de overige tot het Ampt van Gemeensman gequalificeert zyn , en om dien aangaande na Eed en Pligt te werk tè gaan. . .

Dat de Gezwoore Gemeente na alles rypelyk te hebben overwogen , tot handhaving van de zoo plegtig bezwooren Stads Rechten en Privilegiën , den aden dezes heeft genomen eene allezints, zoo men vertrouwt, billyke Refolutie, (met infertie der laatst aangetogene Magiftraats-Refolutie en die der refpective Gildens,) welke zy de vryheid gebruikt, hier by te voegen, op dat Uwe Doorlugtige Hoogheid by Leclure en Examinatie van dezelve zal kunnen zien, hoedanig Uwe Doorlugtige Hoogheid omtrent de Aanftellinse van voorfz. Perfoonen , ter vervullinge der vacante Gemeensmans-Plaatfen geraaden en misleid is geworden.

Sluiten