Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•iay, STAAT EN OORLOG. 1785. aai

fen en de continueele* bekruijfingen , in geenen deelen toereikende zullen ?yn, èn men voorzien mag , dagelyks aan infolentien , infultes konkelaryen &c. te zullen bloot ftaan, waar by de Compagnie (teeds de lydende parthy zal blyven; om welke reedenen en wyl alle indragt in het begin behoort te worden tegen gegaan, wy dus ook hopen nopens dit point inzonderheid geinftrueert te zullen worden , ten einde bepaaldelyk te weten hoedanig ons in dezen te gedragen; wyl zonder dat , onze posfesfien om de groote Oost infruftueus ja nadeelig zullen worden.

Extracl uit het Register der Refblutien van de hoog Mog. Hee~ ren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden.

Lun<e den 23 Mey 1785.

De Heeren van Haafien, en andere haar Hoog Mogende Gedeputeerden tot de zaaken van de Zee, hebbende ingevolge en ter voldoeninge van derzelver Refolutie commisforiaal van denC25 der voorleede maand, geëxamineerd een Misfive van de Gecommitteerde Bewindhebberen uit de refpeftive Rameren van de generaale Nederlandfche Geodtroyeerde Ojstindifche Compagnie ter Vergadering van Zeventienen , gefchreeven te Middelburg den so daar te vooren, houdende, dat de Gouverneur Generaal , benevens de Raaden van Indien , by een Misfive, gefchreeven te Batavia, den 26 Maart des voorleeden jaars , aan hun te kennen gegeeven had. den derzelver verlangen, om te werden voorzien van gedetermineerde en pofiiive voorfchriften,

en

Sluiten