Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S22

may, ZAAKEN VAN 1785.

en beveelen, ren einde met opzigt tot het 5 en 6 Artikel der Preliminaire Vredes - Artikelen, tusfchen haar Hoog Mog. en zyne Majedeit den Koning van Groot-Brittannien op den 2 September 1783 te Parys gtflooten , te weezen onderrigt.

Hoedanig en in welken fiaat de Steden, Forten , Havenen en Bezittingen door de Engelfchea de Nederlandfche Compagnie ontuoomen, aan dezelve zoude werden te rug gegeeven.

En in hoe verre de door de Engelfchen Vcrkreegen Vaart in de Oolterfche Zeeën zig uicftrekte.

Wst bier onder eigentlyk wierd verdaan»

Welke vryheden de Engelfeheto geacht moeften worden daar door te hebben verkreegen,

En hoedanig zy Gouverneur Generaal en Raa« den van Indiën zig zonden hebben te gedragen, ingeval van die Vaart een zoodanig gebruik mogt worden gemaakt , waar uit met gioid te voorzien was , dat voor de Hoofdtak van 's Compagnies Handel, die van de Speceryen namelyk, merkelyke nadeelen zoude kunnen voortfpruiteru

Du zy dit alles van zeer ved opmerking ge» vo en ha 'den , en vooral het laatlte van zoodanigen teederen aart, dat zy hun met het zelve nier. weinig verleegen vonden , vermits of fchoon her by bun vasr (rond, dat wanneer haar Hoog Mo?t by hef voorzeid* 6 Articul hadden beloofd en verbonden , om niet te zullen belemmeren de Vaart der Brntaniiifche Ünöerdaanen in de Oofterfche Ze. ën , hoosstderzelver oog. merk alleen was geweest, die Vaart toe te daan,1 en geenzints met dezelve den Handel , en dit begrip hun namurlyk zoude moeten ly- en , om de hooge Regeering van Indiën zeer Heilig te beveelen , om zig niet te vergenoegen met het aanwenden van middelen van voorzorg , maar, ingeval door die voorzorg het misbruik, hetgeen zy fcheen te dugten , niet had kunnen worden voorgekomen, en de Engelfche Onderdaanen van

de

Sluiten