Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*4ü juny, ZAAKEN VAN

1785.

derheid in d«zen uitmakende , het gunt voorfchreven insgelyks te moeten brengen ter kennisfe van Uw Ei. Mog., zoo om Uw Ed. Mog. in fiaat te dellen , om de zaken uit meer dan één oogpunt te kunnen befchouwen, als ook, om, was het mogelyk, te praeveniëeren , dat uit verdere zoortgelyke maatregelen niet profluëeren, zoodanige voorvallen, die in haare uiteindens niets anders dan zeer gevaarlyke gevolgen voor onze Stad , en tot nog toe bedaarde Burgery zouden effectueeren.

In vertrouwen, dat Uw Ed. Mog., fchoon door gewigtige bazigheden geoccupeerd , op deze onze demarche wel eenig reguard zullen gelieven te neemen , beveelen wy Uw Ed, Mog. in Godes heilige berfcherminge.

Uw Ed. Mogenden gehoorzame en onderdanige Dienaren.

(Was get.)

h. j. raedt, Burgemeeder. en

j. h. thomasson, Schepen.

Gefchreven te .p Lochem den 17 Juny 178J.

LXX.

Sluiten