Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*4ö juut, ZAAKEN VAN 1785.

loren gaan, de eerdelingen van nieuw aangelegde Plantagien op alle de Zee-kusten niet zullen kunnen werden ingezatnelt; en de Eigenaars van die nieuwe onbelaste Etablisfementen (welke buiten twyftel ter eeniger dagen *t grootde gedeelte der ware rykdom dezer Colonie zullen uitmaken) in plaats van opgewekt, en aangemoedigd , geheel en al zullen worden gedecourageerd en gedegouteerd, van de reeds begonne Culture uit te breiden, of dat ten minflen in de volftrekte noodzakelykheid zig zullen bevinden , van dezelve althans te moeten uitdellen, hoe zeer ten nadeele, zoo van zig zeiven als van het lieve Vaderland zeiver; daar hier tegens door 't aanvoeren van de nodige handen ter inzaameling en bewerking, dat is van Slaven , ofte ten minden van zoo veele, als de kortheid des tyds en verdere omftandigheden dit zullen toelaten, alle deze fchaden, zro voor de Ondergetekende als voorde verdere Eigenaars van Plantagien en Planters, als voor het Vaderland ?elver , zoo niet geheel, dan ten minden grotendeels kunnen voorgekomen werden; en dit zonder eenige de minde prejudicie aan de Nederlandfche Slavehaalers, welke (het is onverfcbillig, uit wat oorzaak) zedert het begin van 1781 , en niettegendaande dat 'er reeds zulk eene geruime tyd verlopen is na het tekenen der Praaliminaires, en daarna van de Vredezelven, in de zoo geëxtendeerde Colonie van Surinamen, volgens vry echte berigten geen 12.00 , in de Colonie van Berbice geen 6j , en in deze niet meer dan 70 fwaar van de meede nog Kinderen, tot Plantagit-werk onbekwaam) koppen Slaven hebben aangebragt, en wier getal van Slaven-Schepen thans volgens berigten op de Kust van Africa zoo gering is, en aldaar zulken langen tyd vertoeven moet, dat op verre na, indien de. zelve alle na herwaarts met hun gantfche Armafoenen gedestineerd waren, niet zouden voldoen aan het getal van Negers voor deze Colonie alleen benodigd, en dit alles met een gegrond vooruitzigt , dat derzelver getal verre van te zullen toenemen, integendeel van jaar tot jaar en van dag tot dag flaat te verminderen; gelyk aan Uw Hoog Ed. Gedr. even zoo wel, zoo niet feel beter, dan aan de Ondergetekende bekend kan zyn,

en

Sluiten